TEST TYPE- (adv.)-SR-IIT-CO-SPARK(IZ),TEST DATE 09-05-2019

TEST TYPE- (adv.)-SR-IIT-CO-SPARK(IZ),TEST DATE 09-05-2019
S NO ROLL_NO NAME MAT

(135)
MR PHY

(135)
PR CHE

(135)
CR TOT

(405)
AIR
1 1344763 SAKSHAM SONI                             84 121 75 73 66 101 225 62
2 1324394 RITIK RAJ                                70 251 59 183 90 16 219 78
3 1330998 ASHWANI TANWAR                           75 196 38 413 38 538 151 328
4 1383843 ANANT                                    39 692 48 270 62 128 149 341
5 1379750 ARYAN GAUTAM                             51 508 40 382 48 335 139 406
6 1326662 ISHIKA BUDHIRAJA                         41 656 28 559 56 199 125 504
7 1433264 SHUBHAM SINGH                            48 554 43 334 32 671 123 516
8 1344781 TUSHAR KHANDURI                          72 224 22 667 17 901 111 600
9 1570020 KESHAV JHA                               21 910 39 403 41 470 101 654