(ADV)-SR-IIT-CO-SPARK(IZ) -16-05-2019

Sl.No ADMNO NAME MATHS MR PHYSICS PR CHEMISTRY CR TOTAL AIR
1 1344763 SAKSHAM SONI 78 68 45 163 44 229 167 125
2 1383843 ANANT 43 396 39 228 56 125 138 212
3 1330998 ASHWANI TANWAR 67 144 24 425 27 446 118 304
4 1433264 SHUBHAM SINGH 42 409 24 425 48 186 114 322
5 1570020 KESHAV JHA 33 543 28 370 38 296 99 401
6 1326662 ISHIKA BUDHIRAJA 32 551 19 508 35 332 86 459
7 1344781 TUSHAR KHANDURI 42 409 18 528 8 739 68 576
8 1379750 ARYAN GAUTAM 21 709 19 508 5 781 45 695