TEST TYPE- (MAINS)-CRASH-NORTH-IP,TEST DATE 04-04-2019

TEST TYPE- (MAINS)-CRASH-NORTH-IP,TEST DATE 04-04-2019
S NO ROLL_NO NAME MATH

(40)
MR PHY

(40)
PR CHE

(40)
CR TOT

(120)
AIR
1 1634240 HARSH GOSWAMI                       10 28 22 13 30 3 62 6
2 1634259 MAHEK KHOWALA                       24 4 11 40 27 9 62 6
3 1638644 DIKSHA                              20 5 11 40 28 4 59 8
4 1636755 PRATEEK SINGH                       7 38 18 21 26 12 51 17
5 1636324 SRISHTI SINGH                       11 20 14 29 23 19 48 19
6 1636335 DEEKSHA SACHAN`                     8 36 10 46 22 23 40 30
7 1631575 DISHA CHAUDHARY                     3 55 9 49 27 9 39 32
8 1635050 SWATI MAURYA                        10 28 10 46 9 50 29 45
9 1636406 ALOK KUMAR                          -1 63 17 24 2 61 18 58