TEST TYPE- (MAINS)-CRASH-NORTH-IP,TEST DATE 03-04-2019

TEST TYPE- (MAINS)-CRASH-NORTH-IP,TEST DATE 03-04-2019
S NO ROLL_NO NAME MATH

(40)
MR PHY

(40)
PR CHE

(40)
CR TOT

(120)
AIR
1 1634240 HARSH GOSWAMI                       13 21 10 21 12 32 35 22
2 1636324 SRISHTI SINGH                       13 21 6 32 10 42 29 26
3 1638644 DIKSHA                              11 25 3 46 10 42 24 35
4 1634259 MAHEK KHOWALA                       10 28 3 46 11 35 24 35
5 1636648 ISHA KUMARI                         11 25 8 24 5 49 24 35
6 1636242 VIPIN                               -5 60 13 16 16 21 24 35
7 1631575 DISHA CHAUDHARY                     7 37 4 37 10 42 21 39
8 1496535 JITENDER                            2 53 1 48 16 21 19 42
9 1635050 SWATI MAURYA                        15 16 -1 53 4 52 18 45
10 1636335 DEEKSHA SACHAN`                     1 55 0 52 -2 59 -1 58
11 1636406 ALOK KUMAR                          -10 62 5 34 -5 62 -10 61