TEST TYPE- (MAINS)-CRASH-NORTH-IP,TEST DATE 29-03-2019

TEST TYPE- (MAINS)-CRASH-NORTH-IP,TEST DATE 29-03-2019
S NO ROLL_NO NAME MATH

(40)
MR PHY

(40)
PR CHE

(40)
CR TOT

(120)
AIR
1 1633571 HARSH GAHLOT                        11 28 21 15 26 19 58 17
2 1636755 PRATEEK SINGH                       12 27 30 6 13 43 55 20
3 1627203 RIDHI SUNDER SAHANA                 10 29 21 15 22 32 53 22
4 1638644 DIKSHA                              4 39 18 18 23 27 45 26
5 1634259 MAHEK KHOWALA                       4 39 17 19 22 32 43 28
6 1636406 ALOK KUMAR                          4 39 6 41 -4 52 6 52
7 1636335 DEEKSHA SACHAN`                     -3 52 11 33 -2 51 6 52