TEST TYPE- (MAINS)-CRASH-NORTH-IP,TEST DATE 05-04-2019

TEST TYPE- (MAINS)-CRASH-NORTH-IP,TEST DATE 05-04-2019
S NO ROLL_NO NAME MATH

(40)
MR PHY

(40)
PR CHE

(40)
CR TOT

(120)
AIR
1 1636324 SRISHTI SINGH                       24 7 32 3 1 48 57 7
2 1638644 DIKSHA                              8 35 32 3 3 46 43 20
3 1634259 MAHEK KHOWALA                       8 35 32 3 3 46 43 20
4 1635050 SWATI MAURYA                        12 24 15 28 14 15 41 23
5 1636648 ISHA KUMARI                         12 24 19 16 8 30 39 25
6 1631575 DISHA CHAUDHARY                     8 35 15 28 7 33 30 34
7 1636335 DEEKSHA SACHAN`                     4 46 1 47 10 22 15 45