TEST TYPE- (MAIN)-SR-IIT-CO-SPARK(IZ),TEST DATE 04-04-2019

TEST TYPE- (MAIN)-SR-IIT-CO-SPARK(IZ),TEST DATE 04-04-2019
s no roll name mat

(120)
mr phy

(120)
pr che

(120)
cr tot

(360)
AIR
1 1629847 SHREYASH RAI                        106 176 86 276 79 503 271 217
2 1344763 SAKSHAM SONI                        95 557 90 212 45 2330 230 553
3 1390079 PARTH SANJEEV MENGHAL               74 1472 35 2375 56 1521 165 1550
4 1570020 KESHAV JHA                          38 3822 51 1294 51 1854 140 2134
5 1352437 MAYANK RANJAN                       30 4583 17 4501 24 4753 71 4596
6 1437281 NAVNEET KUMAR                       25 5079 11 5425 2 7663 38 6356