TEST TYPE- (MAIN)-SR-IIT-CO-SPARK(IZ),TEST DATE 22-04-2019

TEST TYPE- (MAIN)-SR-IIT-CO-SPARK(IZ),TEST DATE 22-04-2019 
S NO NAME MAT

(156)
MR PHY

(156)
PR CHE

(156)
CR TOTAL

(468)
1344763 SAKSHAM SONI                             84 84 60 152 6 917 150
1324394 RITIK RAJ                                57 348 37 328 52 143 146
1383843 ANANT                                    27 889 32 390 40 236 99
1344781 TUSHAR KHANDURI                          50 465 22 534 8 859 80
1366417 HARSH                                    53 420 15 671 11 778 79
1387434 RAMPAL GRIHDHWAJ SINGH                   35 736 41 290 -1 1016 75
1337305 NIKITA SINGH                             40 640 16 651 18 623 74
1433264 SHUBHAM SINGH                            19 1028 41 290 13 728 73
1333811 DEV PARASHAR                             21 988 28 434 24 485 73
1355767 ARYAN                                    29 845 33 372 8 859 70
1371764 RAHUL YADAV                              42 605 17 624 5 930 64
1390079 PARTH SANJEEV MENGHAL                    38 671 8 837 16 664 62
1379750 ARYAN GAUTAM                             41 618 9 808 11 778 61
1326662 ISHIKA BUDHIRAJA                         26 898 13 718 16 664 55
1651517 KIRTI                                    29 845 13 718 11 778 53
1582814 SAURAV SHARMA                            27 889 18 599 6 917 51
1330998 ASHWANI TANWAR                           47 511 -7 1066 -10 1071 30
1382752 ISHITA GAUR                              2 1088 2 951 -20 1087 -16