TEST TYPE- (MAIN)-SR-IIT-CO-SPARK(IZ),TEST DATE 31-03-2019

TEST TYPE- (MAIN)-SR-IIT-CO-SPARK(IZ),TEST DATE 31-03-2019
s no roll name mat

(120)
mr phy

(120)
pr che

(120)
cr tot

(360)
AIR
1 1344763 SAKSHAM SONI                        115 5 80 90 60 548 255 53
2 1570020 KESHAV JHA                          32 2781 84 64 58 625 174 458
3 1379750 ARYAN GAUTAM                        33 2705 43 711 34 2112 110 1556
4 1371764 RAHUL YADAV                         36 2417 50 498 19 3745 105 1687
5 1330937 ADITI SINGH                         38 2245 17 2498 19 3745 74 2730
6 1437281 NAVNEET KUMAR                       20 4007 18 2401 5 5318 43 4266
7 1338253 MONALISA PRIYADARSHINI              -2 5974 -3 5966 1 5578 -4 6054