SR-NIZ_INCOMING ADV TEST ON 22.04.2019 RESULT (ATTENDED : 4077)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
SR-NIZ_INCOMING  ADV TEST ON 22.04.2019 RESULT (ATTENDED : 4077)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (80) M-RANK PHY   (80) P-RANK CHE    (80) C-RANK TOT (240) T-RANK
1 1458511 RUCHIKA PANJA          58 5 22 1213 46 5 126 25
2 1515508 ADITI PATHAK           42 67 36 385 6 1864 84 149
3 1458886 YASH BHARTARI          12 1447 42 214 18 446 72 314
4 1523281 SACHI SINGH            18 804 38 314 16 612 72 314
5 1518492 KAVISH RAJ             30 238 24 1075 16 612 70 354
6 1456900 NEIELOTPAL RAO         30 238 30 641 4 2478 64 469
7 1514904 VAIBHAV SINGH          22 560 28 769 14 732 64 469
8 1508618 SUVIGYA GARG           18 804 24 1075 20 358 62 521
9 1489066 AYUSH KUMAR SINGH      18 804 36 385 6 1864 60 574
10 1481561 KISLAY KRISHNAN        16 1000 20 1451 18 446 54 771
11 1518510 RASHIK RAJ             -2 3870 58 43 -2 3604 54 771
12 1458879 PRATYASHU SHEKHAR      6 2366 30 641 18 446 54 771
13 1462120 PALAK PRATEEK          24 470 18 1630 6 1864 48 963
14 1460701 GURU VACHAN            8 2106 28 769 4 2478 40 1324
15 1462462 PRIYA AGRAWAL          4 2935 22 1213 8 1583 34 1687
16 1458389 ANURAG TAKALKAR        4 2935 30 641 -2 3604 32 1833
17 1462304 NIKHIL TIWARI          16 1000 14 2191 -2 3604 28 2091
18 1467085 ADITYA RAJ SINGH       6 2366 16 1965 6 1864 28 2091
19 1460261 ASLESHA DE             8 2106 22 1213 -4 3790 26 2239
20 1511500 PLAKSHA                10 1648 8 3335 8 1583 26 2239
21 1586441 AYUSH NARAYAN KAMAL   8 2106 8 3335 6 1864 22 2564
22 1514399 ANSHU PRIYA            2 3216 10 2904 2 2841 14 3257
23 1462449 TUSHAR JAIN            -2 3870 0 4017 4 2478 2 3900