TEST TYPE- (MAIN)-SR-IIT-CO-SPARK(IZ),TEST DATE 24-03-2019

TEST TYPE- (MAIN)-SR-IIT-CO-SPARK(IZ),TEST DATE 24-03-2019
S NO ROLL_NO NAME MAT MR PHY PR CHE CR TOT

(360)
AIR
1 1629850 HARISAM SHARMA                           55 412 49 227 27 574 131 377
2 1342047 ANVAY RAJ                                49 451 22 478 45 389 116 437
3 1629847 SHREYASH RAI                             43 496 46 243 23 603 112 456
4 1326662 ISHIKA BUDHIRAJA                         26 620 28 408 45 389 99 519
5 1355767 ARYAN                                    19 660 19 511 8 695 46 675