SR_LT_N40 - PT3 (NEET MODEL) ON 23.03.2019 RESULT (ATTENDED :4806)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
SR_LT_N40 - PT3 (NEET MODEL) ON 23.03.2019 RESULT  (ATTENDED :4806)
SNO ADMNO STUDENT NAME BOT (180) B-RANK ZOO (180) Z-RANK PHY (180) P-RANK CHE (180) C-RANK TOT (720) T-RANK
1 1555034 ABHISHEK AHLAWAT                    147 659 123 981 171 4 146 85 587 32
2 1586615 KOMAL                               155 374 115 1455 137 62 148 66 555 94
3 1578951 RAKSHA JOSHI                        156 275 135 463 104 286 133 279 528 170
4 1570003 HARSHIT SEHRAWAT                    132 1653 100 2383 137 62 100 1235 469 456
5 1451870 NAGASAI NARASIMHA RAHUL 103 3390 117 1319 65 850 101 1210 386 1339
6 1583083 PRATEEK KUMAR                       142 965 83 3232 85 501 72 2131 382 1382
7 1377802 UBAID KHAN                          101 3477 90 2905 65 850 95 1418 351 1775
8 1569992 ANSHALIKA VERMA                     83 4068 64 3917 105 275 88 1639 340 1944
9 1579626 AKASH KUMAR                         68 4362 64 3917 0 4593 54 2723 186 3974
10 1584826 MANSI                               51 4602 39 4484 2 4165 16 4166 108 4573