SR_LT_N40 - PT2 (NEET MODEL) ON 20.03.2019 RESULT (ATTENDED :1270)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
SR_LT_N40 - PT2 (NEET MODEL) ON 20.03.2019 RESULT  (ATTENDED :1270)
SNO ADMNO STUDENT NAME BOT (180) B-RANK ZOO (180) Z-RANK PHY (180) P-RANK CHE (180) C-RANK TOT (720) T-RANK
1 1555034 ABHISHEK AHLAWAT                    114 795 143 1294 123 2 145 2 525 9
2 1579255 HARSHAL PANCHAL                     103 1371 134 1930 115 3 135 10 487 26
3 1586615 KOMAL                               104 1317 152 678 97 17 128 24 481 32
4 1579380 SEEMA SEHRAWAT                      111 938 160 366 59 132 90 306 420 168
5 1578951 RAKSHA JOSHI                        124 361 131 2151 64 87 99 193 418 176
6 1573181 CHANDINI SUREKHA                    117 637 133 1981 84 27 74 654 408 225
7 1570003 HARSHIT SEHRAWAT                    118 590 128 2334 50 237 91 294 387 366
8 1583083 PRATEEK KUMAR                       129 230 115 3004 13 2178 50 1487 307 1396
9 1331075 HRISHITA                            77 2775 138 1632 36 522 39 2011 290 1700
10 1330520 AARUSHI PARASHAR                    81 2567 120 2787 0 4086 50 1487 251 2443
11 1326715 KHYATI SINGH NEGI                   88 2205 127 2400 0 4086 4 4241 219 2995
12 1569992 ANSHALIKA VERMA                     82 2500 78 3973 20 1475 35 2195 215 3058
13 1415367 SRIHITA KOLLURU                     103 1371 99 3539 0 4086 4 4241 206 3207
14 1377802 UBAID KHAN                          81 2567 92 3694 0 4086 33 2292 206 3207
15 1440177 ANIKET KUMAR                        83 2447 99 3539 0 4086 4 4241 186 3489
16 1572399 ADITYA                              59 3491 79 3957 6 3059 29 2531 173 3633
17 1582450 SHIVAM KUMAR                        20 4349 49 4271 10 2572 34 2236 113 4118
18 1579626 AKASH KUMAR                         43 3969 43 4316 12 2300 4 4241 102 4177