TEST TYPE-(MAIN) XI- IC. NORTH ,TEST DATE 28-01-2019

TEST TYPE-(MAIN) XI- IC.  NORTH ,TEST DATE 28-01-2019
S NO ROLL NAME MAT

(120)
MR PHY

(120)
PR CHE

(120)
CR TOT

(360)
AIR
1 1467135 YUKTI DAHIYA                        65 25 95 4 50 31 210 5
2 1463052 LAKSHYA VEDIK                       77 7 67 24 62 6 206 8
3 1520443 SHIVAM KUMAR                        43 76 51 49 60 10 154 30
4 1486418 BHASKAR ANAND                       66 21 49 57 33 90 148 39
5 1206412 ABHILASHA SINGH                     53 50 15 133 53 22 121 76
6 1516268 TANAY GUPTA                         42 84 42 75 37 71 121 76
7 1509843 NAMIT DAYAL                         44 70 53 45 21 160 118 83
8 1516396 ARYAN PRIYADARSHI                   28 118 58 40 26 129 112 92