TEST TYPE-(MAIN) XI- IC. NORTH ,TEST DATE 04-02-2019

TEST TYPE-(MAIN) XI- IC.  NORTH ,TEST DATE 04-02-2019
S NO ROLL NAME MAT

(120)
MR PHY

(120)`
PR CHE

(120)
CR TOT

(360)
AIR
1 1520443 SHIVAM KUMAR                        68 6 32 51 48 21 148 14
2 1516543 ANANNYA CHATTARAJ                   23 92 37 35 83 1 143 16
3 1463052 LAKSHYA VEDIK                       51 21 40 30 43 26 134 21
4 1486418 BHASKAR ANAND                       44 36 38 33 38 37 120 29
5 1516268 TANAY GUPTA                         32 65 49 13 37 42 118 32
6 1206412 ABHILASHA SINGH                     18 108 21 86 37 42 76 69
7 1516257 GAUTAM JOSHI                        27 80 20 90 28 59 75 72