(MAIN) XI IIT REG ON 28.01.2019 RESULT (ATTENDED :427)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(MAIN) XI IIT REG ON 28.01.2019 RESULT  (ATTENDED :427)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1527999 SHUBHAM            36 91 14 372 24 318 74 313
2 1581204 AKASH KUMAR YADAV  0 409 28 307 19 344 47 365
3 1573091 SAHIL KHOKHAR      22 218 12 377 7 409 41 381
4 1577830 ROHIT BHARDWAJ     12 311 9 390 9 401 30 396
5 1571724 SETOO KUMAR        6 360 -4 424 18 349 20 411
6 1566013 SHOVIK SARDAR      2 388 9 390 1 420 12 418
7 1574651 NIKHIL YADAV       0 409 3 406 5 414 8 422