GTM - 3 SR-IZ TEST ON 11.02.2019 RESULT (ATTENDED : 471)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
GTM - 3 SR-IZ  TEST ON 11.02.2019 RESULT (ATTENDED : 471)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1584703 SATYAM                  98 12 54 32 80 16 232 15
2 1344763 SAKSHAM SONI            75 53 70 17 75 25 220 18
3 1433264 SHUBHAM SINGH           20 316 55 30 60 56 135 77
4 1372298 SURAJ SINGH             61 85 27 89 44 120 132 84
5 1582520 SHREY GOYAL             47 143 29 78 53 75 129 89
6 1380934 SHUBHAM KUMAR           48 138 21 121 39 142 108 128
7 1570020 KESHAV JHA              48 138 21 121 34 179 103 138
8 1344781 TUSHAR KHANDURI         49 132 16 169 16 351 81 190
9 1330937 ADITI SINGH             14 362 17 159 43 124 74 217
10 1585245 SHUBHAM YADAV           27 254 34 64 12 391 73 225
11 1565059 PRAGYAN SINGH           39 189 9 263 23 287 71 235
12 1361803 ASHISH KUMAR            35 208 7 307 22 297 64 259
13 1380856 JATIN CHAUHAN           34 213 -9 470 30 219 55 297
14 1355767 ARYAN                   16 339 26 99 -4 468 38 369
15 1559470 DAKESH RANA             7 419 4 357 22 297 33 386
16 1586479 SHIVAM YADAV            0 461 2 393 15 364 17 442
17 1579580 VISHAL SINGH BHANDARI   -6 470 7 307 14 370 15 449