GTA-2 SR-IZ TEST ON 04.02.2019 RESULT (ATTENDED : 1106)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
GTA-2  SR-IZ  TEST ON 04.02.2019 RESULT (ATTENDED : 1106)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1344763 SAKSHAM SONI         79 134 70 135 22 557 171 166
2 1330472 SAJAL SINGHAL        45 610 43 330 31 315 119 391
3 1433264 SHUBHAM SINGH        35 795 45 308 26 429 106 474
4 1582520 SHREY GOYAL          45 610 35 427 23 533 103 505
5 1379750 ARYAN GAUTAM         32 847 31 490 25 468 88 647
6 1570020 KESHAV JHA           21 1004 28 533 19 658 68 823
7 1393814 PRAKRITI KUMAR       26 938 4 1043 21 587 51 957
8 1380856 JATIN CHAUHAN        17 1046 15 835 17 731 49 968
9 1326509 VARAD VINAYAK GODSE  28 911 6 1010 12 913 46 987
10 1560764 SHOBHEET PANDEY      24 964 16 807 5 1061 45 993
11 1430560 BHAVESH AWAL         16 1059 1 1067 12 913 29 1061