TEST TYPE-(MAIN) XI iR1 NORTH ,TEST DATE 07-01-2019

TEST TYPE-(MAIN) XI iR1 NORTH ,TEST DATE 07-01-2019
S NO ROLL NAME MAT

(120)
MR PHY

(120)     
PR CHE

(120)
CR TOT

(360)
AIR
1 1520820 KHUSHI SAHAY                        36 88 91 2 84 2 211 2
2 1458863 PARAS BHARDWAJ                      39 67 71 14 64 10 174 8
3 1463052 LAKSHYA VEDIK                       52 17 32 148 88 1 172 9
4 1495891 SAARTH KAUL                         41 57 53 43 55 20 149 20
5 1509843 NAMIT DAYAL                         42 48 64 23 39 47 145 25
6 1497739 HARDIK AGGARWAL                     41 57 58 39 45 31 144 27
7 1516268 TANAY GUPTA                         31 128 61 32 40 42 132 37
8 1541370 AYUSH RANJAN                        54 13 73 12 -1 216 126 43
9 1306890 SIDDHARTH PRAJAPATI                 48 29 65 22 8 186 121 50
10 1510374 SANATH SIDHAR                       51 18 47 70 20 127 118 55
11 1520443 SHIVAM KUMAR                        49 25 40 101 23 112 112 69
12 1486037 SAMARTH MUNZNI                      47 30 62 26 0 213 109 75
13 1516396 ARYAN PRIYADARSHI                   45 39 65 22 -4 223 106 81
14 1459940 SUDHANSHU SHAHI                     48 29 35 135 15 152 98 99
15 1509409 RAGHAV KUMAR                        32 116 23 197 39 47 94 111
16 1509858 VINAYAK BHATT                       9 220 35 135 39 47 83 145
17 1516257 GAUTAM JOSHI                        15 207 40 101 25 101 80 158
18 1516543 ANANNYA CHATTARAJ                   26 160 20 209 19 130 65 189
19 1515553 HAANA KUMAR                         33 106 8 225 12 168 53 206
20 1529969 ASHUTOSH GIRI                       32 116 14 223 6 192 52 207