TEST TYPE-JSTSE)-IX-STU-NORTH,TEST DATE-17 -01-2019

TEST TYPE-JSTSE)-IX-STU-NORTH,TEST DATE-17 -01-2019
S NO ROLL_NO NAME G.K

(50)
GR MATH

(30)
MR BIO

(40)
BR PHY

(40)
PR CHE

(40)
CR TOT

(200)
AIR
1 1492534 KINSHUK GOSWAMI                     37 3 26 5 32 2 37 1 33 3 165 1
2 1499964 NAINA THAKUR                        38 2 25 8 34 1 31 9 31 7 159 2
3 1468937 AARYAN KASHYAP                      32 14 22 15 22 26 36 2 27 14 139 9
4 1467443 AYUSH GODARA                        32 14 25 8 22 26 28 15 31 7 138 10
5 1463058 AADI MAKRAND JOSHI                  33 9 24 13 21 30 30 11 29 11 137 11
6 1460335 HARSHET PUSHOULA                    28 27 14 27 28 10 28 15 29 11 127 16
7 1472980 KRISHNANSHU PANDA                   35 4 20 17 25 20 24 26 22 24 126 17
8 1516524 SARTHAK CHOUDHARY                   23 34 24 13 23 23 31 9 24 20 125 18
9 1507467 DEVANSH                             31 17 17 21 28 10 24 26 22 24 122 20
10 1462035 ABHINAV RAWAT                       33 9 17 21 23 23 27 20 18 30 118 21
11 1520426 ANSHITA JAIN                        40 1 14 27 27 14 12 35 19 28 112 25
12 1489316 ANIRUDH PRAJAPATI                   23 34 16 22 22 26 25 23 25 18 111 26
13 1460755 SOUMYA PRASAD                       32 14 6 36 25 20 23 28 23 22 109 27
14 1520440 POORNIMA BAJPAI                     32 14 14 27 25 20 18 31 17 32 106 28
15 1489060 VAIBHAV KUMAR                       30 21 6 36 21 30 20 29 24 20 101 29
16 1546717 KUNAL SHARMA                        27 29 8 34 25 20 27 20 13 36 100 30
17 1457830 AKSCHANSH RAI                       23 34 15 23 16 34 26 22 15 34 95 31
18 1506184 RITESH KUMAR SHARMA                 22 36 9 32 16 34 19 30 21 26 87 32
19 1462762 RISHIT TIWARI                       19 37 8 34 21 30 17 32 17 32 82 34
20 1584775 DUSHYANT RANA                       28 27 13 29 12 36 15 34 14 35 82 34
21 1466450 PRATEEK                             26 30 11 30 11 37 16 33 16 33 80 35
22 1461879 APOORVA MISHRA                      29 22 5 37 16 34 8 36 19 28 77 36
23 1584503 PRAGYA BATRA                        31 17 9 32 14 35 4 37 11 37 69 37