TEST TYPE-JSTSE)-IX-STU-NORTH,TEST DATE-14 -01-2019

TEST TYPE-JSTSE)-IX-STU-NORTH,TEST DATE-14 -01-2019
S NO ROLL_NO NAME G.K

(50)
GR MATH

(30)
MR BIO

(40)
BR PHY

(40)
PR CHE

(40)
CR TOT

(200)
AIR
1 1492534 KINSHUK GOSWAMI                     34 5 29 1 18 8 29 2 31 2 141 1
2 1499964 NAINA THAKUR                        32 9 22 13 22 1 21 12 29 5 126 3
3 1462290 GARGI MOHAPATRA                     34 5 18 29 20 4 24 7 29 5 125 4
4 1463058 AADI MAKRAND JOSHI                  33 7 23 11 15 24 24 7 27 10 122 6
5 1468937 AARYAN KASHYAP                      24 34 27 3 13 36 31 1 27 10 122 6
6 1532893 SHAYAN CHAKRABORTY                  36 2 18 29 17 16 23 10 24 22 118 8
7 1516524 SARTHAK CHOUDHARY                   30 16 22 13 11 44 25 4 21 34 109 14
8 1472980 KRISHNANSHU PANDA                   36 2 23 11 17 16 15 35 17 43 108 15
9 1480916 NIHARIKA SHARMA                     30 16 18 29 18 8 16 31 24 22 106 17
10 1462035 ABHINAV RAWAT                       25 29 24 7 17 16 13 39 26 13 105 20
11 1467443 AYUSH GODARA                        17 49 26 4 15 24 20 16 25 16 103 23
12 1476604 ADITYA GHOSH                        24 34 19 25 16 18 20 16 22 28 101 24
13 1546717 KUNAL SHARMA                        30 16 14 37 11 44 19 20 23 27 97 26
14 1466212 PARTH                               25 29 20 23 12 41 18 23 18 42 93 28
15 1473754 SHASHANK BHARTI                     31 11 11 49 10 49 17 27 23 27 92 29
16 1486162 VIDHI AGARWAL                       33 7 12 46 15 24 7 53 24 22 91 30
17 1466525 NIKHIL SINGH                        22 42 14 37 12 41 19 20 21 34 88 32
18 1489316 ANIRUDH PRAJAPATI                   25 29 14 37 13 36 11 44 23 27 86 34
19 1504521 SASHRIKAA LOOMBA                    30 16 13 42 12 41 9 52 20 37 84 36
20 1489060 VAIBHAV KUMAR                       27 19 14 37 10 49 17 27 15 50 83 38
21 1520440 POORNIMA BAJPAI                     23 38 13 42 15 24 14 36 16 46 81 40
22 1507422 SHASHANK                            14 53 14 37 12 41 19 20 20 37 79 42
23 1506184 RITESH KUMAR SHARMA                 20 47 13 42 13 36 9 52 21 34 76 43
24 1472610 DAKSH SHARMA                        25 29 8 51 9 51 15 35 11 52 68 50
25 1584775 DUSHYANT RANA                       21 46 9 50 14 29 10 47 14 51 68 50
26 1488299 MOHAMMAD RAZA HASNAIN               25 29 3 53 9 51 9 52 21 34 67 51
27 1458873 SUYASH CHAMOLI                      17 49 19 25 1 53 12 42 16 46 65 52
28 1461879 APOORVA MISHRA                      21 46 15 32 10 49 10 47 3 53 59 53