TEST TYPE-JSTSE)-IX-STU-NORTH,TEST DATE-07 -01-2019

TEST TYPE-JSTSE)-IX-STU-NORTH,TEST DATE-07 -01-2019
S NO ROLL_NO NAME G.K

(50)
GR MATH

(30)
MR BIO

(40)
BR PHY

(40)
PR CHE

(40)
CR TOT

(200)
AIR
1 1492534 KINSHUK GOSWAMI                     16 40 22 6 27 4 31 1 28 1 124 1
2 1499964 NAINA THAKUR                        22 4 22 6 27 4 21 19 23 11 115 3
3 1462290 GARGI MOHAPATRA                     24 1 13 36 28 1 17 36 24 5 106 6
4 1458875 ABHINAV PAINOLI                     20 11 19 12 20 24 22 15 25 3 106 6
5 1468937 AARYAN KASHYAP                      13 49 22 6 19 26 24 10 25 3 103 8
6 1480916 NIHARIKA SHARMA                     20 11 14 28 25 6 22 15 18 27 99 10
7 1488299 MOHAMMAD RAZA HASNAIN               16 40 13 36 20 24 28 4 19 24 96 15
8 1466212 PARTH                               19 20 18 15 24 8 16 41 19 24 96 15
9 1524706 SAKSHAM BHATIA                      16 40 23 3 22 15 17 36 16 35 94 18
10 1516524 SARTHAK CHOUDHARY                   16 40 19 12 17 37 24 10 17 32 93 20
11 1532893 SHAYAN CHAKRABORTY                  21 6 12 40 17 37 21 19 20 22 91 22
12 1472980 KRISHNANSHU PANDA                   20 11 19 12 21 18 13 50 16 35 89 23
13 1462035 ABHINAV RAWAT                       17 32 16 18 20 24 18 30 17 32 88 26
14 1506184 RITESH KUMAR SHARMA                 17 32 16 18 15 47 15 43 23 11 86 28
15 1472610 DAKSH SHARMA                        14 45 13 36 17 37 21 19 20 22 85 29
16 1467443 AYUSH GODARA                        10 54 21 8 16 42 17 36 18 27 82 33
17 1520440 POORNIMA BAJPAI                     17 32 14 28 17 37 16 41 14 42 78 35
18 1476604 ADITYA GHOSH                        11 52 13 36 18 28 20 23 15 39 77 36
19 1461879 APOORVA MISHRA                      17 32 18 15 20 24 13 50 8 56 76 37
20 1546717 KUNAL SHARMA                        15 43 9 51 18 28 16 41 17 32 75 38
21 1466525 NIKHIL SINGH                        16 40 7 55 14 49 21 19 15 39 73 42
22 1520426 ANSHITA JAIN                        15 43 20 9 17 37 7 56 12 51 71 48
23 1513669 K.BHANU.V                           17 32 15 22 17 37 10 55 12 51 71 48
24 1473754 SHASHANK BHARTI                     18 25 11 44 16 42 14 47 12 51 71 48
25 1489060 VAIBHAV KUMAR                       13 49 11 44 16 42 19 26 9 54 68 49
26 1466450 PRATEEK                             16 40 10 49 8 54 11 52 15 39 60 53