TEST TYPE- (CBSE)-VIII-STU-NORTH,TEST DATE-23-12-2018

TEST TYPE- (CBSE)-VIII-STU-NORTH,TEST DATE-23-12-2018
S NO ROLL_NO NAME BIO

(28)
MR PHY

(26)
PR CHE

(26)
CR TOT

(80)
Average  AIR
1 1459997 MANASWI SINGH 28 1 26 1 25 8 79 98.75 1
2 1459330 CHRIS JACOB 28 1 26 1 22.5 20 76.5 95.62 3
3 1492282 TEJAS CHAUDHARY 28 1 22 35 23.5 15 73.5 91.87 8
4 1510656 SATWIK GARG 24 33 25 13 22 21 71 88.75 16
5 1510372 ANUSHKA SINHA 26 14 24 17 21 25 71 88.75 16
6 1332868 HARSHAL KUMAR                  2 4.5 22 20.5 40 26 1 71 88.75 16
7 1364239 TEJAS SRIVASTAVA 27 7 23 31 19 43 69 86.25 25
8 1585192 RICHIT KASHYAP 28 1 21 40 19 43 68 85 29
9 1514306 TANMAY RUSTAGI 24 33 24 17 19 43 67 83.75 31
10 1334890 JAHANVI SENGAR 27 7 21 40 18 47 66 82.5 36
11 1352317 SHIVANSH SINGH 25 22 21 40 19 43 65 81.25 37
12 1583454 SHINJINI DATTA 27 7 20 46 17 53 64 80 40
13 1386661 ADHYA KOUL 27 7 19 49 18 47 64 80 40
14 1333229 AADITYA MUKU 25 22 19 49 20 34 64 80 40
15 1567700 AMAN KUMAR PANDEY 20 58 20 46 21 25 61 76.25 49
16 1476588 PARAS CHOUDHARY                2 4.5 22 18 55 18 47 60.5 75.62 50
17 1348144 SHAMBHAVI 24 33 21 40 13 60 58 72.5 55
18 1483217 VAIBHAV KHANNA 25 22 17 61 13 60 55 68.75 61
19 1480586 VAIBHAV BHARDWAJ 20 58 9.5 75 *  8.50 74 38 47.5 71
20 1458387 MOHIT KUMAR 15 71 13 71 10 71 38 47.5 71
21 1554761 AARNAV SURESH 19 64 NE   11 69 30 37.5 76
22 1581094 LAVANYA CHOUDHARY 15 71 NE   10 71 25 31.25 77