TEST TYPE-(ADV.) XI 1C NORTH ,TEST DATE 14-01-2019

TEST TYPE-(ADV.) XI 1C  NORTH ,TEST DATE 14-01-2019
S NO ROLL NAME MAT

(80)
MR PHY

(80)
PR CHE

(80)
CR TOT

(240)
AIR
1 1486418 BHASKAR ANAND                            42 1 24 38 20 41 86 10
2 1516268 TANAY GUPTA                              26 17 30 27 26 16 82 12
3 1520820 KHUSHI SAHAY                             10 94 48 5 18 51 76 16
4 1459940 SUDHANSHU SHAHI                          20 38 16 71 24 25 60 29
5 1520443 SHIVAM KUMAR                             16 52 20 57 24 25 60 29
6 1516543 ANANNYA CHATTARAJ                        14 65 14 80 24 25 52 47
7 1467135 YUKTI DAHIYA                             12 79 16 71 16 65 44 69
8 1463052 LAKSHYA VEDIK                            14 65 16 71 12 101 42 77
9 1510374 SANATH SIDHAR                            -2 151 18 62 14 85 30 103
10 1509843 NAMIT DAYAL                              14 65 -6 154 14 85 22 128
11 1516257 GAUTAM JOSHI                             14 65 10 102 -4 156 20 134