TEST TYPE-MAIN)-SR-IIT-CO-SPARK(IZ-L25,TEST DATE-01-12-2018 (TOTAL ATT.4985)

TEST TYPE-MAIN)-SR-IIT-CO-SPARK(IZ-L25,TEST DATE-01-12-2018 (TOTAL ATT.4985)
S NO ROLL NAME MAT

(120)
MR PHY

(120)
PR CHE

(120)
CR TOT

(360)
AIR
1 1328267 SHUBHAM KUMAR JHA                   62 224 66 1252 41 876 169 372
2 1326662 ISHIKA BUDHIRAJA                    50 531 47 3029 62 191 159 509
3 1383048 PRATYUSH ARYAN                      40 1038 71 897 45 650 156 578
4 1366417 HARSH                               52 464 74 727 16 3123 142 893
5 1433264 SHUBHAM SINGH                       23 2503 84 324 33 1426 140 947
6 1330472 SAJAL SINGHAL                       26 2195 61 1668 38 1065 125 1413
7 1382752 ISHITA GAUR                         10 3886 58 1962 34 1339 102 2324
8 1438261 SHIVAM JHA                          32 1654 57 2071 12 3626 101 2367
9 1394488 SONU RAJ                            35 1414 53 2456 13 3500 101 2367
10 1330937 ADITI SINGH                         17 3146 48 2917 36 1197 101 2367
11 1352302 NIKHIL M.V                          35 1414 26 4485 31 1599 92 2756
12 1354131 SAKSHI KUMARI                       13 3550 33 4128 36 1197 82 3210