TEST TYPE-(MAIN) IIT SR IZ L25,TEST DATE -08-12-2018

TEST TYPE-(MAIN) IIT SR IZ L25,TEST DATE -08-12-2018
S NO ROLL_NO NAME MAT

(120)
MR PHY

(120)
PR CHE

(120)
CR TOT

(360)
AIR
1 1328267 SHUBHAM KUMAR JHA                   54 895 76 36 25 1334 155 203
2 1326662 ISHIKA BUDHIRAJA                    57 749 54 207 41 376 152 233
3 1433264 SHUBHAM SINGH                       4 3757 100 2 45 271 149 259
4 1330472 SAJAL SINGHAL                       33 2225 76 36 21 1679 130 505
5 1383048 PRATYUSH ARYAN                      59 681 41 597 -1 3784 99 1276
6 1438261 SHIVAM JHA                          38 1867 55 191 1 3598 94 1468
7 1382752 ISHITA GAUR                         23 2889 36 897 24 1408 83 1917
8 1330933 KARTHIK NAMBIAR                     9 3579 14 3451 29 1020 52 3162
9 1333179 AVIRAL MEHLAWAT                     0 3878 23 2340 15 2312 38 3539