TEST TYPE- (MAIN) IIT IZ SPRRK ,GTM-3- ,TEST DATE 26-12-2018

TEST TYPE- (MAIN) IIT IZ SPRRK ,GTM-3- ,TEST DATE 26-12-2018
S NO ROLL_NO NAME MAT

(120)
MR PHY 

(120)     
PR CHE

(120)
CR TOT

(360)
AIR
1 1366417 HARSH                               93 907 62 1101 66 398 221 474
2 1433264 SHUBHAM SINGH                       33 11666 74 581 76 150 183 1236
3 1353017 KUSHAGRA BHARDWAJ                   40 9916 48 2357 30 5394 118 5119
4 1330937 ADITI SINGH                         29 12649 25 7147 41 2638 95 7739
5 1329373 AKARSHITA PARVATIYAR                55 6321 21 8303 17 10561 93 7998