TEST TYPE- (MAIN) IIT IZ SPRRK ,GTM-2- ,TEST DATE 25-12-2018

TEST TYPE- (MAIN) IIT IZ SPRRK ,GTM-2- ,TEST DATE 25-12-2018
S NO ROLL_NO NAME MAT

(120)
MR PHY 

(120)     
PR CHE

(120)
CR TOT

(360)
AIR
1 1433264 SHUBHAM SINGH                       12 13685 55 319 67 614 134 1041
2 1326662 ISHIKA BUDHIRAJA                    34 5036 36 991 61 869 131 1129
3 1366417 HARSH                               43 2749 44 607 40 2743 127 1238
4 1383048 PRATYUSH ARYAN                      27 7561 52 377 48 1762 127 1238
5 1328267 SHUBHAM KUMAR JHA                   35 4748 34 1155 35 3589 104 2214
6 1353017 KUSHAGRA BHARDWAJ                   23 9244 32 1324 35 3589 90 3183
7 1330937 ADITI SINGH                         19 10959 40 777 8 12100 67 5962
8 1191557 GULSHAN K JANGRA                    18 11418 1 13831 8 12100 27 13387
9 1393661 SAHIL KUMAR                         15 12663 4 12120 3 13545 22 13981