TEST TYPE-JSTSE)-IX-STU-NORTH,TEST DATE-24 -12-2018

TEST TYPE-JSTSE)-IX-STU-NORTH,TEST DATE-24 -12-2018
S NO ROLL_NO NAME G.K

(50)
GR MAT

(30)
MR BIO

(40)
BR PHY

(40)
PR CHE

(40)
CR TOT

(200)
AIR
1 1492534 KINSHUK GOSWAMI                     35 1 27 3 25 4 35 1 25 20 147 1
2 1458875 ABHINAV PAINOLI                     24 16 26 5 26 2 29 4 31 1 136 2
3 1499964 NAINA THAKUR                        30 6 19 16 25 4 27 7 25 20 126 5
4 1524706 SAKSHAM BHATIA                      24 16 21 10 24 6 29 4 28 4 126 5
5 1462290 GARGI MOHAPATRA                     30 6 19 16 22 16 27 7 25 20 123 6
6 1480916 NIHARIKA SHARMA                     32 2 14 31 23 11 20 22 25 20 114 13
7 1472980 KRISHNANSHU PANDA                   30 6 21 10 18 31 16 36 26 12 111 17
8 1482340 ISHAAN SAINI                        22 31 20 13 16 38 22 20 23 27 103 21
9 1466525 NIKHIL SINGH                        20 38 14 31 20 24 20 22 26 12 100 24
10 1532893 SHAYAN CHAKRABORTY                  25 10 18 19 17 35 19 30 20 37 99 25
11 1520426 ANSHITA JAIN                        23 24 18 19 14 44 19 30 24 22 98 27
12 1460755 SOUMYA PRASAD                       23 24 16 26 20 24 14 42 25 20 98 27
13 1488299 MOHAMMAD RAZA HASNAIN               21 35 17 20 4 48 29 4 26 12 97 28
14 1584834 PRACHI KUMARI                       18 40 10 41 22 16 15 39 27 6 92 30
15 1513669 K.BHANU.V                           25 10 15 28 12 46 19 30 19 40 90 33
16 1489060 VAIBHAV KUMAR                       24 16 13 34 15 42 19 30 17 44 88 34
17 1546717 KUNAL SHARMA                        18 40 11 38 17 35 16 36 23 27 85 37
18 1489316 ANIRUDH PRAJAPATI                   16 45 16 26 15 42 15 39 23 27 85 37
19 1506184 RITESH KUMAR SHARMA                 22 31 5 47 15 42 15 39 17 44 74 43
20 1466450 PRATEEK                             15 46 10 41 10 47 16 36 22 32 73 44
21 1577386 NIYATI PANDEY                       21 35 7 45 19 27 10 45 12 47 69 46