TEST TYPE-JSTSE)-IX-STU-NORTH,TEST DATE-16-12-2018 (TOTAL ATTENDANCE-49)

TEST TYPE-JSTSE)-IX-STU-NORTH,TEST DATE-16-12-2018 (TOTAL ATTENDANCE-49)
S NO ROLL_NO NAME G.K

(50)
GR MAT

(30)
MR BIO

(40)
BR PHY

(40)
PR CHE

(40)
CR TOT

(200)
AIR
1 1492534 KINSHUK GOSWAMI                     24 3 16 12 29 5 29 1 31 1 129 1
2 1463058 AADI MAKRAND JOSHI                  20 14 18 5 26 11 26 5 29 2 119 2
3 1468937 AARYAN KASHYAP                      19 19 18 5 24 16 27 3 26 8 114 3
4 1499964 NAINA THAKUR                        25 1 11 30 28 7 21 17 28 4 113 6
5 1464839 ABHISHEK PANDEY                     14 40 18 5 27 8 26 5 28 4 113 6
6 1480916 NIHARIKA SHARMA                     20 14 9 41 30 2 24 6 26 8 109 7
7 1524706 SAKSHAM BHATIA                      21 10 17 10 21 29 23 9 24 12 106 8
8 1472980 KRISHNANSHU PANDA                   22 6 17 10 24 16 19 21 21 24 103 11
9 1514253 HARSHIT KUMAR                       17 30 13 22 28 7 21 17 23 16 102 12
10 1458875 ABHINAV PAINOLI                     16 33 9 41 21 29 27 3 27 5 100 14
11 1460371 DEVJYOTI NANDI                      24 3 9 41 19 32 22 11 24 12 98 16
12 1466525 NIKHIL SINGH                        17 30 12 27 23 20 22 11 22 17 96 20
13 1489316 ANIRUDH PRAJAPATI                   21 10 16 12 20 31 13 38 21 24 91 22
14 1532893 SHAYAN CHAKRABORTY                  17 30 14 18 26 11 14 36 19 30 90 23
15 1584834 PRACHI KUMARI                       19 19 17 10 21 29 11 43 18 35 86 26
16 1506184 RITESH KUMAR SHARMA                 23 4 9 41 21 29 12 40 21 24 86 26
17 1513669 K.BHANU.V                           15 38 12 27 21 29 20 20 17 38 85 28
18 1584515 VARSH ROHILLA                       17 30 11 30 17 40 15 33 21 24 81 31
19 1473754 SHASHANK BHARTI                     21 10 12 27 16 43 15 33 17 38 81 31
20 1489060 VAIBHAV KUMAR                       11 46 10 34 18 36 18 23 23 16 80 32
21 1520426 ANSHITA JAIN                        18 23 9 41 16 43 17 27 19 30 79 33
22 1488299 MOHAMMAD RAZA HASNAIN               14 40 14 18 18 36 9 48 23 16 78 35
23 1520440 POORNIMA BAJPAI                     15 38 10 34 17 40 17 27 18 35 77 37
24 1553246 ARCHIT PANDEY                       18 23 13 22 17 40 11 43 16 41 75 39
25 1546717 KUNAL SHARMA                        11 46 7 43 22 24 16 31 14 44 70 41
26 1466450 PRATEEK                             13 43 12 27 13 46 8 49 21 24 67 43
27 1472610 DAKSH SHARMA                        8 48 9 41 13 46 11 43 15 42 56 48