TEST TYPE-JSTSE)-IX-STU-NORTH,TEST DATE-10-12-2018 (TATAL ATTENDANCE-163)

TEST TYPE-JSTSE)-IX-STU-NORTH,TEST DATE-10-12-2018 (TATAL ATTENDANCE-163)
S NO ROLL NAME G.K

(50)
GR MAT

(30)
MR BIO

(40)
BR PHY

(40)
PR CHE

(40)
CR TOT

(200)
AIR
1 1492534 KINSHUK GOSWAMI                     24 8 17 1 30 5 29 1 30 1 130 1
2 1463058 AADI MAKRAND JOSHI                  23 12 16 5 27 11 22 5 27 5 115 2
3 1514253 HARSHIT KUMAR                       26 5 15 9 22 24 24 2 26 8 113 3
4 1488299 MOHAMMAD RAZA HASNAIN               25 7 10 26 31 3 22 5 24 16 112 5
5 1480916 NIHARIKA SHARMA                     29 3 15 9 27 11 15 31 24 16 110 6
6 1466212 PARTH                               25 7 16 5 23 22 20 9 24 16 108 7
7 1507467 DEVANSH                             20 20 10 26 32 1 16 26 24 16 102 10
8 1468937 AARYAN KASHYAP                      16 36 16 5 19 35 23 3 26 8 100 14
9 1532893 SHAYAN CHAKRABORTY                  21 16 13 15 24 18 16 26 26 8 100 14
10 1524706 SAKSHAM BHATIA                      20 20 13 15 25 16 15 31 27 5 100 14
11 1458875 ABHINAV PAINOLI                     17 33 10 26 25 16 17 17 25 9 94 18
12 1473754 SHASHANK BHARTI                     34 1 8 35 21 28 8 40 22 24 93 19
13 1506184 RITESH KUMAR SHARMA                 17 33 12 18 22 24 15 31 24 16 90 21
14 1489316 ANIRUDH PRAJAPATI                   21 16 10 26 20 31 20 9 18 33 89 22
15 1466668 BHARGAVI ANAND                      19 28 9 32 23 22 16 26 21 27 88 24
16 1507422 SHASHANK                            16 36 14 12 25 16 19 13 13 41 87 26
17 1466525 NIKHIL SINGH                        21 16 6 40 23 22 14 34 22 24 86 29
18 1461879 APOORVA MISHRA                      17 33 7 36 21 28 16 26 23 19 84 31
19 1513669 K.BHANU.V                           18 30 11 20 18 36 17 17 15 38 79 34
20 1466450 PRATEEK                             18 30 11 20 21 28 15 31 13 41 78 35
21 1553246 ARCHIT PANDEY                       15 39 10 26 15 41 16 26 20 30 76 36
22 1489060 VAIBHAV KUMAR                       19 28 6 40 19 35 16 26 15 38 75 37
23 1584834 PRACHI KUMARI                       15 39 8 35 20 31 9 39 22 24 74 38
24 1520440 POORNIMA BAJPAI                     19 28 13 15 15 41 11 38 15 38 73 39
25 1472610 DAKSH SHARMA                        16 36 8 35 16 39 16 26 13 41 69 40
26 1458873 SUYASH CHAMOLI                      4 41 9 32 19 35 7 41 20 30 59 41