TEST TYPE-CBSE)-VI-STU-NORTH,TEST DATE-03-12-2018

TEST TYPE-CBSE)-VI-STU-NORTH,TEST DATE-03-12-2018 
S NO ROLL_NO NAME MATH

(40)
MR BIO

(13)
BR PHY

(13)
PR CHE

(13)
CR TOT

(79)
Average AIR
1 1515026 DHAIRYASH DIXIT 40 1 13 1 11 8 13 1 77 97.46 3
2 1498148 ISHAAN PRIYADARSHI 22 21 13 1 11 8 11.5 7 57.5 72.78 17
3 1474149 BHAWYA 25 19 12 9 8 19 6 20 50.5 63.92 19
4 1568063 PARNIKA BANERJEE 14 25 10 13 11 8 5.5 20 40.5 51.26 22
5 1576978 ANGEL SOUMYA 22 21 7 25 2 27 4.5 26 35.5 44.93 25
6 1460364 RAKSHIT YADAV 12 26 6 26 5 24 10 12 33 41.77 26
7 1461295 PIRUSH KUMAR JHA 4 28 11 11 1 28 6 20 21.5 27.21 27
8 1507407 ABHISHEK CHAUDHARY 9 27 3.5 28 4 25 3.5 28 20 25.31 28