TEST TYPE-(ADV.IIT SR IZ L25 ,TEST DATE-02-12-2018

TEST TYPE-(ADV.IIT SR IZ L25 ,TEST DATE-02-12-2018
S NO ROLL NAME MAT

(60)
MR PHY

(60)
PR CHE

(60)
CR TOT

(180)
AIR
1 1433264 SHUBHAM SINGH                            13 152 7 535 29 23 49 89
2 1383048 PRATYUSH ARYAN                           0 687 13 269 15 187 28 323
3 1354131 SAKSHI KUMARI                            2 603 8 504 0 707 10 637
4 1329373 AKARSHITA PARVATIYAR                     4 494 2 688 0 707 6 698
6 1442328 ABHISHEK KUMAR MISHRA                    -2 729 6 572 -9 755 -5 750
7 1438261 SHIVAM JHA                               -4 747 -3 748 0 707 -7 754