TEST TYPE-(ADV XI I1R,TEST DATE 09-12-2018

TEST TYPE-(ADV XI I1R,TEST DATE 09-12-2018 
S NO ROLL_NO NAME MAT

(168)
MR PHY

(168)
PR CHE

(168)
CR TOT

(504)
AIR
1 1495891 SAARTH KAUL                              82 2 20 143 26 76 128 19
2 1520820 KHUSHI SAHAY                             54 31 32 62 42 28 128 19
3 1516268 TANAY GUPTA                              58 26 28 92 36 42 122 30
4 1509409 RAGHAV KUMAR                             22 176 68 1 30 60 120 33
5 1520443 SHIVAM KUMAR                             72 8 18 156 18 130 108 43
6 1463052 LAKSHYA VEDIK                            34 106 10 204 52 6 96 70
7 1467135 YUKTI DAHIYA                             56 28 8 218 14 151 78 114
8 1509843 NAMIT DAYAL                              20 193 36 44 22 94 78 114
9 1516396 ARYAN PRIYADARSHI                        50 45 10 204 12 164 72 129
10 1507447 KOMAL SAHOO                              38 89 14 181 6 200 58 154
11 1471634 VINEET KAUL                              32 122 22 127 -2 245 52 167
12 1509858 VINAYAK BHATT                            12 223 30 80 6 200 48 178
13 1459940 SUDHANSHU SHAHI                          22 176 30 80 -4 251 48 178
14 1516257 GAUTAM JOSHI                             14 218 22 127 10 178 46 187
15 1517044 ANUBHUTI SAXENA                          4 247 32 62 10 178 46 187
16 1497739 HARDIK AGGARWAL                          38 89 -12 260 18 130 44 191
17 1486418 BHASKAR ANAND                            14 218 4 231 24 83 42 199
18 1206412 ABHILASHA SINGH                          6 239 24 115 8 189 38 205