REVISON - MAIN - SR-IZ TEST ON 08.12.2018 RESULT (ATTENDED : 3100)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
REVISON - MAIN - SR-IZ  TEST ON 08.12.2018 RESULT (ATTENDED : 3100)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1344763 SAKSHAM SONI         90 57 35 408 75 967 200 164
2 1383843 ANANT                43 997 12 1301 75 967 130 977
3 1380934 SHUBHAM KUMAR        49 729 -2 2841 75 967 122 1144
4 1344781 TUSHAR KHANDURI      63 343 16 1038 38 2662 117 1251
5 1330998 ASHWANI TANWAR       59 443 10 1462 38 2662 107 1513
6 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH  44 953 10 1462 43 2539 97 1801
7 1379750 ARYAN GAUTAM         38 1216 10 1462 38 2662 86 2107
8 1333216 SUJYOTI JHA          19 2339 2 2186 54 2133 75 2377
9 1371764 RAHUL YADAV          14 2600 9 1544 37 2693 60 2688