REVISON - MAIN - SR-IZ TEST ON 03.12.2018 RESULT (ATTENDED : 4799)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
REVISON - MAIN - SR-IZ  TEST ON 03.12.2018 RESULT (ATTENDED : 4799)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1584703 SATYAM             90 80 102 36 83 110 275 54
2 1344763 SAKSHAM SONI       85 136 70 247 40 939 195 241
3 1324394 RITIK RAJ          59 618 44 616 63 317 166 395
4 1383843 ANANT              33 1726 49 496 37 1107 119 863
5 1330998 ASHWANI TANWAR     42 1270 38 790 33 1359 113 953
6 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH 56 703 36 848 17 2518 109 1037
7 1379750 ARYAN GAUTAM       40 1381 15 2076 48 638 103 1165
8 1361803 ASHISH KUMAR       48 1004 16 1958 27 1764 91 1421
9 1337305 NIKITA SINGH       34 1665 17 1880 39 1007 90 1447
10 1344781 TUSHAR KHANDURI    30 1910 39 759 19 2366 88 1490
11 1380934 SHUBHAM KUMAR      44 1176 20 1651 6 3354 70 2003
12 1389924 RAHUL VYAS         35 1616 -1 3583 26 1827 60 2329
13 1380321 KANCHAN CHOWDHARY  26 2176 4 3074 25 1922 55 2501
14 1372298 SURAJ SINGH        29 1979 12 2328 10 3080 51 2615
15 1371764 RAHUL YADAV        2 3610 30 1106 16 2595 48 2722
16 1380856 JATIN CHAUHAN      21 2531 -6 3710 31 1476 46 2775
17 1333216 SUJYOTI JHA        11 3151 5 2965 13 2818 29 3219