GTM - 2 - SR-IZ TEST ON 25.12.2018 RESULT (ATTENDED : 14496)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
GTM - 2 - SR-IZ  TEST ON 25.12.2018 RESULT (ATTENDED : 14496)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1324394 RITIK RAJ                68 373 71 141 75 378 214 167
2 1383843 ANANT                    66 433 28 1747 50 1562 144 819
3 1379750 ARYAN GAUTAM             51 1498 49 449 26 5594 126 1246
4 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH      65 476 43 629 16 9132 124 1314
5 1371764 RAHUL YADAV              39 3615 36 980 33 3926 108 1989
6 1330998 ASHWANI TANWAR           49 1790 16 4363 38 3011 103 2248
7 1361803 ASHISH KUMAR             43 2727 17 4049 42 2398 102 2313
8 1372298 SURAJ SINGH              35 4712 35 1061 23 6581 93 2907
9 1344781 TUSHAR KHANDURI          29 6727 45 567 16 9132 90 3154
10 1353017 KUSHAGRA BHARDWAJ        23 9174 32 1306 35 3551 90 3154
11 1337305 NIKITA SINGH             34 4998 35 1061 19 8029 88 3337
12 1390079 PARTH SANJEEV MENGHAL    37 4071 28 1747 23 6581 88 3337
13 1380856 JATIN CHAUHAN            37 4071 26 2036 14 9974 77 4524
14 1565869 ABHINAV RAJ              42 2924 13 5677 18 8385 73 5055
15 1380321 KANCHAN CHOWDHARY        45 2374 19 3524 9 11712 73 5055
16 1380934 SHUBHAM KUMAR            35 4712 21 2981 16 9132 72 5183
17 1370901 MOHIT YADAV              36 4359 15 4839 11 11034 62 6756
18 1333293 AKARSH REDDY.T           15 12563 14 5254 30 4611 59 7256
19 1333216 SUJYOTI JHA              27 7500 6 9992 20 7642 53 8370
20 1373353 HRITIK KUMAR             25 8348 15 4839 10 11415 50 9002
21 1393650 AMAN KUMAR               12 13577 9 7968 21 7204 42 10638
22 1374808 HARSHITA                 22 9634 6 9992 6 12639 34 12235
23 1376994 VAISHNAVI SINGH          13 13238 8 8651 1 13795 22 13894