ADV - SR-IZ (INCOMING) ADV TEST ON 09.12.2018 RESULT (ATTENDED : 1161)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
ADV - SR-IZ (INCOMING) ADV TEST  ON 09.12.2018 RESULT (ATTENDED : 1161)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1584703 SATYAM            92 50 68 90 97 31 257 39
2 1344763 SAKSHAM SONI      90 56 45 301 61 492 196 195
3 1383843 ANANT             63 351 47 260 61 492 171 312
4 1330998 ASHWANI TANWAR    66 309 34 494 61 492 161 381
5 1344781 TUSHAR KHANDURI   60 400 27 698 52 677 139 585
6 1371764 RAHUL YADAV       46 659 37 431 41 882 124 718
7 1379750 ARYAN GAUTAM      34 862 30 599 51 704 115 794
8 1389924 RAHUL VYAS        44 705 22 871 45 806 111 827
9 1381079 ABHISHEK SHARMA   24 1017 13 1104 11 1150 48 1134