TEST TYPE MAIN-SR IIT IZ L25,EXAM DATE -26-11-2018

TEST TYPE MAIN-SR IIT IZ L25,EXAM DATE -26-11-2018
S NO ROLL NAME MAT

(120)
MR PHY

(120)
PR CHE

(120)
CR TOT

(360)
AIR
1 1433264 SHUBHAM SINGH 50 1009 55 97 49 92 154 145
2 1366417 HARSH 74 248 33 436 29 491 136 259
3 1329033 SAHIL HARJAI 56 758 35 381 29 491 120 415
4 1382752 ISHITA GAUR 29 1996 22 877 20 921 71 1442
5 1191557 GULSHAN K JANGRA 11 2449 -2 2361 9 1728 18 2423
6 1358331 SHUBH SHARMA 28   8   4   40  
7 1357924 RAHUL JOSHI 8   4   8   20