TEST TYPE-JSTSE)-IX-STU-NORTH,TEST DATE-22-10-2018

TEST TYPE-JSTSE)-IX-STU-NORTH,TEST DATE-22-10-2018
S NO ROLL_NO NAME G.K.

(25)
GR MATH

(15)
MR BIO

(20)
BR PHY   PR CHE

(20)
CR TOT

(100)
AIR
1 1492534 KINSHUK GOSWAMI                     12 9 8 2 13 1 10 8 9 6 52 1
2 1480916 NIHARIKA SHARMA                     15 1 4 18 12 3 12 3 6 22 49 2
3 1462456 ABHILASHA GOYAL                     11 13 8 2 9 12 10 8 8 9 46 4
4 1489316 ANIRUDH PRAJAPATI                   13 4 4 18 7 16 12 3 10 2 46 4
5 1460755 SOUMYA PRASAD                       8 22 5 10 12 3 9 14 9 6 43 5
6 1466525 NIKHIL SINGH                        10 19 4 18 11 4 9 14 8 9 42 7
7 1584834 PRACHI KUMARI                       11 13 5 10 10 9 12 3 4 25 42 7
8 1466450 PRATEEK                             10 19 6 7 7 16 9 14 9 6 41 9
9 1467092 HIMANK                              11 13 6 7 9 12 9 14 6 22 41 9
10 1489060 VAIBHAV KUMAR                       10 19 6 7 10 9 8 15 6 22 40 11
11 1499964 NAINA THAKUR                        12 9 4 18 8 13 7 18 9 6 40 11
12 1462457 ANSHUL AGARWAL                      7 25 4 18 10 9 11 5 6 22 38 12
13 1577386 NIYATI PANDEY                       12 9 3 24 10 9 5 21 7 13 37 16
14 1507422 SHASHANK                            14 2 3 24 4 25 9 14 7 13 37 16
15 1506184 RITESH KUMAR SHARMA                 13 4 6 7 3 26 9 14 6 22 37 16
16 1513669 K.BHANU.V                           11 13 4 18 10 9 7 18 5 23 37 16
17 1458875 ABHINAV PAINOLI                     7 25 5 10 6 21 11 5 7 13 36 18
18 1467443 AYUSH GODARA                        5 26 4 18 6 21 10 8 11 1 36 18
19 1516405 DEEPAK SINGH                        12 9 2 25 7 16 6 20 8 9 35 19
20 1520440 POORNIMA BAJPAI                     9 20 7 3 5 23 6 20 7 13 34 20
21 1520426 ANSHITA JAIN                        10 19 4 18 6 21 7 18 4 25 31 21
22 1461879 APOORVA MISHRA                      12 9 3 24 6 21 3 25 6 22 30 22
23 1553246 ARCHIT PANDEY                       10 19 1 26 9 12 3 25 6 22 29 23
24 1584775 DUSHYANT RANA                       8 22 3 24 6 21 4 22 6 22 27 24
25 1503345 ROHIT KUMAR                         10 19 3 24 4 25 3 25 3 26 23 26
26 1466212 PARTH                               7 25 3 24 5 23 2 26 6 22 23 26