TEST TYPE-(JSTSE)-IX STU NORTH,EXAM DATE 26-11-2018

TEST TYPE-(JSTSE)-IX STU NORTH,EXAM DATE 26-11-2018
SNO ADMNO NAME G.K 

(50)         
GR MAT

(30)        
MR BIO

(40)
BR PHY

(40)
PR CHE

(40)
CR TOT

(200)
AIR
1 1492534 KINSHUK GOSWAMI                     20 6 23 1 34 1 28 3 23 2 128 1
2 1464839 ABHISHEK PANDEY                     17 14 20 3 28 6 33 1 15 17 113 2
3 1468937 AARYAN KASHYAP                      18 12 22 2 26 10 27 4 16 15 109 4
4 1480916 NIHARIKA SHARMA                     19 9 19 4 32 2 19 16 20 5 109 4
5 1472980 KRISHNANSHU PANDA                   15 22 17 5 22 15 24 6 20 5 98 5
6 1507467 DEVANSH                             17 14 15 7 29 3 20 10 16 15 97 6
7 1463058 AADI MAKRAND JOSHI                  15 22 15 7 26 10 16 23 24 1 96 10
8 1458875 ABHINAV PAINOLI                     13 28 14 11 27 7 26 5 16 15 96 10
9 1466525 NIKHIL SINGH                        16 17 14 11 28 6 21 8 17 8 96 10
10 1482340 ISHAAN SAINI                        15 22 14 11 21 16 30 2 16 15 96 10
11 1462290 GARGI MOHAPATRA                     18 12 7 33 28 6 19 16 22 3 94 11
12 1476604 ADITYA GHOSH                        21 5 13 14 19 23 18 19 16 15 87 13
13 1520426 ANSHITA JAIN                        36 1 8 30 26 10 5 34 11 27 86 14
14 1506184 RITESH KUMAR SHARMA                 19 9 11 21 24 12 14 27 14 22 82 15
15 1507422 SHASHANK                            11 33 13 14 20 17 19 16 17 8 80 17
16 1584834 PRACHI KUMARI                       16 17 7 33 23 14 20 10 14 22 80 17
17 1520440 POORNIMA BAJPAI                     14 25 10 24 19 23 19 16 16 15 78 18
18 1489060 VAIBHAV KUMAR                       16 17 11 21 16 30 19 16 14 22 76 19
19 1489316 ANIRUDH PRAJAPATI                   13 28 11 21 17 27 18 19 16 15 75 21
20 1513669 K.BHANU.V                           11 33 12 18 24 12 13 30 14 22 74 23
21 1473754 SHASHANK BHARTI                     18 12 9 26 18 26 18 19 9 31 72 25
22 1553246 ARCHIT PANDEY                       14 25 13 14 19 23 15 25 11 27 72 25
23 1516524 SARTHAK CHOUDHARY                   11 33 9 26 12 34 22 7 17 8 71 27
24 1516405 DEEPAK SINGH                        15 22 12 18 18 26 15 25 11 27 71 27
25 1461879 APOORVA MISHRA                      13 28 8 30 19 23 13 30 9 31 62 31
26 1466450 PRATEEK                             15 22 8 30 15 31 16 23 7 34 61 32
27 1472610 DAKSH SHARMA                        19 9 7 33 14 33 10 32 10 28 60 33
28 1458873 SUYASH CHAMOLI                      3 34 6 34 19 23 19 16 9 31 56 34