TEST TYPE-FOU)-VI-STU-NORTH ,TEST DATE-25-11-2018

TEST TYPE-FOU)-VI-STU-NORTH ,TEST DATE-25-11-2018
S NO ROLL NAME MAT

(32)           
MR MATH

(96)
MR BIO

(44)
BR PHY

(44)
PR CHE

(44)
`CR TOT

(260)
AIR
1 1515026 DHAIRYASH DIXIT                     32 14 81 11 34 13 31 13 39 10 217 9
2 1498148 ISHAAN PRIYADARSHI                  18 26 55 23 39 5 36 10 39 10 187 16
3 1474149 BHAWYA                              19 25 52 24 34 13 19 23 36 15 160 22
4 1487928 PRANAMYA CHANDRA                    3 28 71 17 29 19 13 26 44 4 160 22
5 1460364 RAKSHIT YADAV                       32 14 55 23 26 21 8 28 24 30 145 25
6 1515433 SANYAM MUKESH                       32 14 29 29 21 26 26 19 31 22 139 26
7 1461295 PIRUSH KUMAR JHA                    2 29 49 25 13 29 8 28 29 26 101 28
8 1473544 VISHAL KUMAR KUSHWAHA               -3 30 33 27 31 14 -2 30 29 26 88 29
9 1520377 APRAJITA MISHRA                     22 23 7 30 30 15 -2 30 29 26 86 30