TEST TYPE-(ADV.SR IIT IZ L25,EXAM DATE-18-11-2018

TEST TYPE-(ADV.SR IIT IZ L25,EXAM DATE-18-11-2018
Sl.No ADMNO NAME MAT         MR PHY PR CHE CR TOT

(183)
AIR
      61   61   61      
1 1366417 HARSH                                    48 5 24 218 28 29 100 25
2 1329033 SAHIL HARJAI                             18 386 31 81 12 253 61 191
3 1326662 ISHIKA BUDHIRAJA                         15 462 24 218 21 86 60 195
4 1433264 SHUBHAM SINGH                            24 247 15 472 16 163 55 245
5 1355767 ARYAN                                    23 263 22 263 5 558 50 300
6 1438261 SHIVAM JHA                               32 110 1 777 12 253 45 362
7 1330937 ADITI SINGH                              -2 787 21 289 14 198 33 532
8 1329373 AKARSHITA PARVATIYAR                     9 603 1 777 4 597 14 728
9 1330476 RIYA SINGH                               6 654 14 498 -12 790 8 767