TEST TYPE-(ADV.SR IIT IZ L25,EXAM DATE-13-10-2018

TEST TYPE-(ADV.SR IIT IZ L25,EXAM DATE-13-10-2018
Sl.No ADMNO NAME MAT         MR PHY PR CHE CR TOT

(240)
AIR
      80   80   80      
1 1326662 ISHIKA BUDHIRAJA                         32 14 26 5 10 261 68 8
2 1328267 SHUBHAM KUMAR JHA                        22 57 28 3 18 85 68 8
3 1383048 PRATYUSH ARYAN                           12 238 16 46 16 118 44 55
4 1401246 DRRUV UPADHYAY                           6 479 20 21 10 261 36 103
5 1329033 SAHIL HARJAI                             10 289 2 616 18 85 30 172
6 1420007 VISHAL CHAUDHARY                         12 238 10 141 6 471 28 209
7 1438261 SHIVAM JHA                               2 707 10 141 14 163 26 236
8 1370872 PRATEEK BHARDWAJ                         14 170 6 290 4 590 24 280
9 1340629 PRONOY RANJAN                            14 170 6 290 4 590 24 280
10 1330933 KARTHIK NAMBIAR                          4 641 2 616 14 163 20 356
11 1366417 HARSH                                    6 479 10 141 2 663 18 394
12 1330472 SAJAL SINGHAL                            -6 878 10 141 12 217 16 453
13 1437281 NAVNEET KUMAR                            8 409 0 747 2 663 10 647
14 1382752 ISHITA GAUR                              10 289 12 111 -14 893 8 721
15 1330937 ADITI SINGH                              0 806 -14 892 -8 888 -22 893