TEST TYPE-ADV)-XII-STU-IIT-IC.PHASE TEST,TEST DATE-04-11-2018 (TOTAL ATTENDANCE-119)

TEST TYPE-ADV)-XII-STU-IIT-IC.PHASE TEST,TEST DATE-04-11-2018 (TOTAL ATTENDANCE-119)
S NO ROLL_NO NAME MAT

(124)
MR PHY

(124)
PR CHE

(124)
CR TOT

(372)
AIR
1 1352302 NIKHIL M.V 34 35 72 2 37 22 143 7
2 1392904 DIVYA 34 35 47 15 42 13 123 14
3 1332029 AMUSHYA SINHA 4 99 56 6 55 3 115 19
4 1392893 ROHIT CHAUHAN 30 44 51 10 31 43 112 22
5 1358331 SHUBH SHARMA 24 61 54 7 33 37 111 24
6 1430560 BHAVESH AWAL 17 73 57 5 35 29 109 25
7 1379872 NIKHIL KUMAR SINGH 26 57 36 28 27 50 89 35
8 1335237 SHUBHAM KUMAR KAKTWAN 12 82 41 21 33 37 86 38
9 1391783 VAIBHAV 14 78 36 28 32 41 82 43
10 1393661 SAHIL KUMAR 10 89 39 22 19 67 68 59
11 1435179 RISHABH DANGWAL 10 89 19 48 13 82 42 75
12 1391905 NEERAJ KUMAR 4 99 -1 95 16 73 19 92
13 1333179 AVIRAL MEHLAWAT 1 110 7 78 -1 105 7 102