TEST TYPE-(ADV)-XII-STU-IIT-IC,NORTH ,EXAM DATE-29-10-2018

TEST TYPE-(ADV)-XII-STU-IIT-IC,NORTH  ,EXAM DATE-29-10-2018
S NO ROLL NAME MAT

(62)
MR PHY

(62)
PR CHE

(62)
CR TOTAL

RANK
1 1391783 VAIBHAV 17 90 15 97 21 84 53 82
2 1352302 NIKHIL M.V 3 245 7 172 16 120 26 172
3 1379872 NIKHIL KUMAR SINGH 7 189 11 131 4 232 22 189
4 1333179 AVIRAL MEHLAWAT 9 172 3 207 9 191 21 195
5 1353017 KUSHAGRA BHARDWAJ 12 137 2 216 7 207 21 195
6 1393661 SAHIL KUMAR 6 206 6 180 5 223 17 215
7 1332079 JESTO PETER 1 261 6 180 5 223 12 228
8 1442328 ABHISHEK KUMAR MISHRA 2 254 5 190 -7 291 0 275