REVISON - MAIN - SR-IZ TEST ON 05.11.2018 RESULT (ATTENDED : 3379)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
REVISON - MAIN - SR-IZ  TEST ON 05.11.2018 RESULT (ATTENDED : 3379)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1344763 SAKSHAM SONI           80 86 23 1118 30 1144 133 376
2 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH    54 333 22 1184 22 1649 98 761
3 1383843 ANANT                  24 1471 25 967 47 532 96 794
4 1330998 ASHWANI TANWAR         38 746 30 705 26 1366 94 825
5 1379750 ARYAN GAUTAM           37 781 15 1832 40 732 92 850
6 1380856 JATIN CHAUHAN          25 1402 39 383 14 2245 78 1141
7 1361803 ASHISH KUMAR           31 1048 11 2256 23 1577 65 1460
8 1389924 RAHUL VYAS             25 1402 24 1039 4 2952 53 1865
9 1380934 SHUBHAM KUMAR          20 1737 17 1623 10 2559 47 2092
10 1333216 SUJYOTI JHA            37 781 10 2375 0 3193 47 2092
11 1371764 RAHUL YADAV            9 2619 41 322 -3 3322 47 2092
12 1380321 KANCHAN CHOWDHARY      19 1819 12 2122 12 2397 43 2232
13 1344781 TUSHAR KHANDURI        25 1402 16 1720 2 3075 43 2232
14 1333293 AKARSH REDDY.T         15 2121 3 3244 19 1862 37 2473
15 1372298 SURAJ SINGH            4 2996 8 2603 21 1722 33 2599
16 1352286 NIDHI                  2 3124 10 2375 8 2701 20 3018