REVISION - MAIN - SR-IZ - L25 TEST ON 26.11.2018 RESULT (ATTENDED :2482)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
REVISION - MAIN - SR-IZ - L25  TEST ON 26.11.2018 RESULT (ATTENDED :2482)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1390079 PARTH SANJEEV MENGHAL   78 172 25 724 47 117 150 165
2 1369570 SAHIL YADAV             78 172 20 1016 14 1340 112 516
3 1350306 AMIT KUMAR              45 1234 0 2273 41 182 86 1042
4 1352437 MAYANK RANJAN           58 677 -2 2361 9 1728 65 1579
5 1346356 SHIVANGI SINGH          34 1783 2 2154 23 757 59 1712
6 1378386 KARAN SHARMA            31 1913 1 2207 18 1057 50 1910
7 1383018 MANSI GOSWAMI           26 2117 9 1675 11 1555 46 1995
8 1491415 NITIN SHOKEEN           13 2431 5 1974 21 862 39 2134
9 1382647 TUSHAR SOLANKI          26 2117 -1 2321 13 1413 38 2147
10 1435644 HARSH SHARMA            27 2073 -6 2454 -4 2449 17 2430
11 1356451 DEVANSH SHARMA          8 2473 -2 2361 2 2222 8 2470