PTA - SR-IZ (INCOMING) ADV TEST ON 11.11.2018 RESULT (ATTENDED : 3137)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
PTA -  SR-IZ (INCOMING) ADV TEST  ON 11.11.2018 RESULT (ATTENDED : 3137)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (70) M-RANK PHY   (70) P-RANK CHE    (70) C-RANK TOT (210) T-RANK
1 1344763 SAKSHAM SONI          42 169 31 993 26 1135 99 491
2 1324394 RITIK RAJ             23 735 35 787 35 457 93 584
3 1344781 TUSHAR KHANDURI       12 1600 32 936 33 554 77 915
4 1383843 ANANT                 20 903 26 1402 27 1037 73 1017
5 1380934 SHUBHAM KUMAR         16 1211 21 1877 27 1037 64 1325
6 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH   32 396 22 1800 10 2846 64 1325
7 1371764 RAHUL YADAV           8 2109 38 673 17 2156 63 1360
8 1389924 RAHUL VYAS            21 852 20 1980 16 2255 57 1590
9 1379750 ARYAN GAUTAM          16 1211 20 1980 15 2376 51 1870
10 1333293 AKARSH REDDY.T        8 2109 15 2488 21 1684 44 2182
11 1380321 KANCHAN CHOWDHARY     11 1722 15 2488 16 2255 42 2281
12 1337305 NIKITA SINGH          2 2845 19 2087 17 2156 38 2480
13 1352286 NIDHI                 4 2667 4 3107 7 3000 15 3116