GTA - SR-IZ (INCOMING) ADV TEST ON 26.11.2018 RESULT (ATTENDED : 1602)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
GTA -  SR-IZ (INCOMING) ADV TEST  ON 26.11.2018 RESULT (ATTENDED : 1602)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (80) M-RANK PHY   (80) P-RANK CHE    (80) C-RANK TOT (240) T-RANK
1 1324394 RITIK RAJ           43 332 40 201 35 216 118 177
2 1344763 SAKSHAM SONI        46 251 30 476 24 489 100 303
3 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH 37 538 26 611 15 943 78 673
4 1344781 TUSHAR KHANDURI     26 1125 32 401 8 1378 66 908
5 1383843 ANANT               23 1276 19 983 19 718 61 1043
6 1379750 ARYAN GAUTAM        26 1125 18 1048 17 824 61 1043
7 1371764 RAHUL YADAV         20 1411 39 217 1 1573 60 1072
8 1380934 SHUBHAM KUMAR       24 1241 17 1106 9 1318 50 1303
9 1389924 RAHUL VYAS          17 1497 20 936 11 1203 48 1352
10 1380321 KANCHAN CHOWDHARY   27 1058 17 1106 1 1573 45 1409
11 1330998 ASHWANI TANWAR      27 1058 9 1508 7 1414 43 1444
12 1333293 AKARSH REDDY.T      22 1328 8 1548 8 1378 38 1521
13 1352286 NIDHI               15 1535 9 1508 7 1414 31 1578